องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทย
Fah Muang Thai Ministries

หนังสือออกใหม่
มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือคริสเตียน
หรือติดต่อ 02-5781542
                            
                               ถ้อยแถลงจากประธานองค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทย


           องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทยเป็นองค์การคริสเตียนภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
    ที่มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ ภายใต้องค์การฯ ทำภาระกิจของพระเจ้า
    ในนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้   โดยเฉพาะในการเสริมสร้างคริสตจักร
    และพัฒนาบุคลากรของคริสเตียน   รวมทั้งการเสริมสร้างด้านจริยธรรม ด้านสังคมสงเคราะห์
    ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานดังนี้

                                          คริสตจักรฟ้าเมืองไทย
                                          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
                                          พันธกิจรักและห่วงใยไทย
                                          คริสตจักรไบรตั้นคอมมิวนิตี้ (บีซีซี เชียงใหม่)

           สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทยได้มีส่วนทำให้
    งานของพระเจ้าเกิดผลตลอดไป.

 

                                            ศิษยาภิบาล เกรียงศักดิ์ วาณิชวิทย์
                                                     ประธานองค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทย


 นโยบาย

                       1. เพื่อส่งเสริมการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในรูปแบบต่างๆ และการก่อตั้งคริสตจักรใหม่

                       2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สามัคคีธรรม และความร่วมมือกันในระหว่างคริสเตียน

                       3. เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของคริสตจักร และองค์การคริสเตียนให้มีคุณภาพ

                       4. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อ
                           สังคมคริสเตียนและบุคคลทั่วไป

                       5. เพื่อส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณะประโยชน

                       ลิขสิทธิ์ 2008 องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทย   www.fahmin.org    email: kriengsakw@hotmail.com